Tietosuojaseloste

Leanardan tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) artiklat 13-14

Laadittu: 24.4.2022

Rekisterinpitäjä

Leanarda, y-tunnus 2671968-9

leanarda@leanarda.fi

040 088 4436

leanarda.fi

Rekisterin nimi ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Leanardan asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö: Lea Hirvonen, leanarda@leanarda.fi, puh. 040 088 4436

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Leanardan asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on asiakkaidemme toimeksiantojen hoitaminen sekä asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, kuten yhteydenpito, laskutus, tiedottaminen ja asiakaspalvelu.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Lisäksi joissain tilanteissa henkilötietojen käsittely voi perustua erilliseen suostumukseen. Tällöin henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa osoite), asiakassuhteen alkupäivämäärä, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa Leanardan nettisivuilta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme varmistaneet tämän myös kumppaneiden osalta.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun on tarpeen asiakassuhteen, toimeksiannon tai muun rekisteriselosteessa mainittujen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta johdu.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Leanardan asiakasrekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on oikeus tietää, miksi hänen tietojaan käsitellään, kenelle tietoja on luovutettu ja kuinka kauan häntä koskevia tietoja säilytetään.

Asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Mikäli asiakas haluaa käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistaan, tulee hänen lähettää rekisterinpitäjälle kirjallinen pyyntö.